Name: bær logo.jpg.
Kirsebærfestival i Kerteminde
Festivalen 2020 er aflyst
Du kan holde dig opdateret på vores facebook-side:

Vedtægter for Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen
§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for og aktivt støtte kunst og kultur på Kertemindeegnen, herunder at afholde Kerteminde Kirsebærfestival hver sommer.
§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder, institutioner og foreninger. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
§ 4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 15. november, og indvarsles mindst 14 dage forud ved mail til medlemmer og på foreningens/kirsebærfestivalens egen hjemmeside. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være en del af bestyrelsen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
a) Valg af dirigent.
b) Valg af referent og to stemmetællere.
c) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden.
d) Aflæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab ved kassereren.
e) Fastsættelse af årskontingentet.
f) Orientering om foreningens arbejdsplaner for det kommende år v. formanden.
g) Valg af bestyrelse og valg af suppleanter.
h) Valg af revisor.
i) Behandling af forslag fra medlemmer.
j) Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand og være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel på samme måde som ordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når ¼ af medlemmerne eller mindst 30 anmoder herom - ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Sager der behandles af generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer eller foreningens ophævelse kræver dog møde af 2/3 af medlemmerne, og forslag derom skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er mødt, hvis sådanne forslag står på dagsordenen, skal der med 8 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling, der da uden hensyn til de mødtes antal er beslutningsdygtig. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.
§ 5 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 4 medlemmer på valg og i ulige år 5 medlemmer på valg. Der skal være 3 suppleanter til bestyrelsen, som vælges for et år ad gangen. Suppleanterne må gerne deltage i bestyrelsesmøder. Herudover tilbydes Kerteminde Cityforening og Kerteminde Kommune en plads i bestyrelsen. Disse kan dog ikke være formand, næstformand eller kasserer. Dog kun hvis de besætter en af de pladser som cityforeningen eller kommunen råder over. Det tilstræbes, at medlemmerne omfatter kulturlivet bredt, herunder kunst, musik, museer, turisterhverv og fødevarekultur. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Kassererhvervet må ikke forenes med formands- eller næstformandshvervet. Foreningens evt. ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Der stemmes efter almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året.
§ 6 Økonomi
Regnskabsåret ligger fra 1.10 – 30.9. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet. Foreningens regnskab føres af kasseren, som opkræver kontingent og fører medlemslisten. Regnskabet revideres ved regnskabsafslutning af den valgte revisor. Hæftelse og tegningsregler: Foreningen hæfter selv for sine økonomiske forpligtelser. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.
§ 7 Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes forfald af næstformanden) sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
§ 8 Nedlæggelse af foreningen
Ophæves Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen, uddeles foreningens formue til kulturelle formål på Kertemindeegnen i henhold til generalforsamlingens beslutning.
Nye vedtægter godkendt på generalforsamlingen d. 31/3-2017
Name: Kirsebærplakat 2020.jpg.
Sponsorer
Name: KERTEMINDE CITYFOR_logo.jpg.
Name: Medlem_Lindo-port-of-odense-002.png.
Name: KertemindeUgeavis_CMYK_Positiv_L.png.
Name: Nybro frugtplantage logo_CMYK.jpg.
Name: nef_fonden_cmyk.png.
Name: Nordfyns-Bank-Logo.jpg.
Name: Langegades Bageri logo.jpg.
Name: turismens venner.png.
Name: danske-bank-logo-png-transparent.png.
Name: logo_farve.jpg.
Name: jdh anlæg.jpg.
Name: Entreprenørgården.jpg.
Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen
Lavet med svift.net