Image caleb-wright-14714-unsplash.jpg loading placeholder
bær logoImage bær logo.jpg loading placeholder
Kirsebærfestival i Kerteminde
19. - 21. juli 2019​

Vedtægter for Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen

1. Foreningens navn er Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen.​
2. Foreningens formål er at fremme interessen for og aktivt støtte kunst og kultur på Kertemindeegnen, herunder at afholde Kerteminde Kirsebærfestival hver sommer.​
3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 15. november, og indvarsles mindst 14 dage forud ved mail til medlemmer og på foreningens/kirsebærfestivalens egen hjemmeside.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være en del af bestyrelsen.
4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:​
a) Valg af dirigent.
b) Aflæggelse af årsberetning ved formanden.
c) Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab ved kassereren.
d) Orientering om foreningens arbejdsplaner for det kommende år.
e) Valg af bestyrelse og valg af suppleanter.
f) Valg af revisor.
g) Fastsættelse af årskontingentet.
h) Behandling af forslag fra medlemmerne.
i) Eventuelt.​

5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand og være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.​
6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel på samme måde som ordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når ¼ af medlemmerne eller mindst 30 anmoder herom - ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet.​
7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Sager der behandles af generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal.​
8. Vedtagelse af vedtægtsændringer eller foreningens ophævelse kræver dog møde af 2/3 af medlemmerne, og forslag derom skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er mødt, hvis sådanne forslag står på dagsordenen, skal der med 8 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling, der da uden hensyn til de mødtes antal er beslutningsdygtig. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.​
9. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Valget gælder for 3 år ad gangen, således at der hvert år afgår tre medlemmer. Der skal være 3 suppleanter til bestyrelsen, således at der hvert år er en suppleant på valg.​Herudover tilbydes Kerteminde Cityforening og Kerteminde Kommune en plads i bestyrelsen.Det tilstræbes, at medlemmerne omfatter kulturlivet bredt, herunder kunst, musik, museer, turisterhverv og fødevarekultur.​
10. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.Kassererhvervet må ikke forenes med formands- eller næstformandshvervet.Foreningens evt. ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.Der stemmes efter almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året.​
11. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, ægtepar/samlevende par, virksomheder, institutioner og foreninger. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
​12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.​
13. Foreningen hæfter selv for sine økonomiske forpligtelser. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes forfald af næstformanden) sammen med et andet bestyrelsesmedlem.​
14. Kassereren fører foreningens regnskab, opkræver kontingent på en særlig konto og fører medlemslisten.​
15. Ophæves foreningen for Kunst og Kultur, uddeles foreningens formue til kulturelle formål på Kertemindeegnen i henhold til generalforsamlingens beslutning.​​
Nye vedtægter godkendt på generalforsamlingen d. 31/3-2017.
kirsebærplakatImage kirsebærplakat.jpg loading placeholder
Sponsorer
KERTEMINDE CITYFOR_logoImage KERTEMINDE CITYFOR_logo.jpg loading placeholder
Medlem_Lindo-port-of-odense-002Image Medlem_Lindo-port-of-odense-002.png loading placeholder
KertemindeUgeavis_CMYK_Positiv_LImage KertemindeUgeavis_CMYK_Positiv_L.png loading placeholder
Nybro frugtplantage logo_CMYKImage Nybro frugtplantage logo_CMYK.jpg loading placeholder
nef_fonden_cmykImage nef_fonden_cmyk.png loading placeholder
Nordfyns-Bank-LogoImage Nordfyns-Bank-Logo.jpg loading placeholder
Langegades Bageri logoImage Langegades Bageri logo.jpg loading placeholder
turismens vennerImage turismens venner.png loading placeholder
logo_farveImage logo_farve.jpg loading placeholder
jdh anlægImage jdh anlæg.jpg loading placeholder
EntreprenørgårdenImage Entreprenørgården.jpg loading placeholder
Image fb.png loading placeholder
Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen
Lavet med svift.net